Större bild

Det astronomiska uret i Uppsala domkyrka

Tillverkat av Petrus Astronomus 1506 och förstört vid den stora stadsbranden i Uppsala 1702.

Ur:  Historia om de nordiska folken av Olaus Magnus, tryckt i Rom 1555. Vol 1, kap 32, s70:

I domkyrkan i Upsala (där man ännu för 600 år sedan dyrkade avgudar inom själva staden eller på vissa kullar i dess grannskap) finnes ett mycket dyrbart och konstmässigt ur, genom vars gång dygnet runt man får den tydligaste framställning av planeternas rörelser ävensom av solens och månens upp- och nedgång. Detta ur har under senare år, medan ännu ärkebiskop Jakob förestod sitt stift - han som likaledes i denna sin residensstad grundlade ett privilegierat lärosäte - förfärdigats med ej ringa omkostnad, vilken man dock ej behövt ångra, alldenstund alla studerande i dessa trakter är i hög grad hågade att lära känna himlakropparnas lopp, natur och verkningar (liksom även att tillägna sig andra nyttiga kunskaper), något som även gäller om till andra domkyrkor hörande personer, vilka genom Guds nåd merendels är utrustade med lysande begåvning.


>Tillbaka<