UPPSALA UNIVERSITET
ASTRONOMISKA OBSERVATORIET

Arkivförteckning

Inledning
Vid sidan av teologi och filosofi är astronomi sannolikt det äldsta undervisningsämnet vid Uppsala universitet. Föreläsningar gavs i ämnet redan på 1480-talet, endast några år efter universitetets grundande. Den förste innehavaren av en professur i ämnet var Laurentius Paulinus Gothus utnämnd år 1594. Det första egentliga observatoriet tillkom 1741 genom dåvarande professorn Anders Celsius försorg, och det nuvarande stod färdigt år 1853 genom professor Gustav Svanbergs ansträngningar. Observatoriet har numera, på grund av Uppsala stads utvidgning och där med för astronomin försämrade ljusförhållanden, sina största teleskop på andra håll. Filialobservatoriet Kvistaberg, beläget vi Bro sydväst om Uppsala, grundades genom en stor donation år 1944 och där finns sedan 1963 observatoriets största teleskop. Behovet av att också kunna studera den södra himmelssfären ledde till att Uppsala southern station år 1956 inrättades vid Mount Stromlo observatoriet i Australien. Eftersom Sverige är medlemsland i ESO (European southern observatory), som grundades år 1962, användes de många teleskopen vid detta observatorium, beläget i Chile, ofta av uppsalaastronomer. Vid behov och tillfälle sker observationer också vid andra observatorier, främst europeiska.

Undervisningen bedrivs varje termin på grundnivå och forskarnivå, och dessutom ges populärare orienteringskurser och föreläsningar för allmänheten regelbundet.

Äldre handlingar förvaras i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar av arkivalier. De upptar där förteckningsnumren A 300 - A 677 samt i räntkammararkivet serie F IX , Astronomiska observatoriet.

Föreliggande förteckning är upprättad i enlighet med SFS 1979:277. De arkivhandlingar som utgallras vid institutionen redovisas i ett sammanhang i anslutning till innehållsförteckningen med uppgift om bestämmelse och frist för utgallringen. Kopior av förteckningen har tillställts riksarkivet och universitetsarkivet.

Bengt Westerlund
Prefekt
Nils Sjölander
Bibliotekarie

Godkänd  1983-08-28 
Ändrad  1983-10-24


Under juli 2000 flyttade institutionen till nya lokaler i Ångströmlaboratoriet och slogs samtidigt samman med Institutionen för rymdfysik (Jonosfärsobservatoriet). Den nya institutionens namn är: Institutionen för astronomi och rymdfysik.

Innehållsförteckning

AProtokoll och föredragningslistor
A1Institutionskollegiets protokoll
A2Institutionsstyrelsens protokoll
A3Seminarieprotokoll
BUtgående handlingar
B1Utgående skrivelser
B2Verksamhetsberättelser
B3Vetenskapliga publikationer
B3AMeddelanden från Astronomiska Observatoriet i Uppsala
B3BUppsala Astronomiska Observatoriums Annaler
B3CReports from Uppsala Astromical Observatory
B3DÖvriga vetenskapliga publikationer
B4Tjänstgöringsbetyg
CDiarier ( finns ej )
DRegister och liggare
D1Studeranderegister
D1ARegisterkort grundkurser
D1BRegisterkort forskarstuderande
D1CRegisterkort orienteringskurser
D2Tentamenslistor
D3Register över vetenskapliga publikationer
D4Observationsloggböcker
D4ALoggböcker över visuella observationer
D4BLoggböcker över fotografiska observationer
D5Accesionsliggare
D6Inventarieförteckningar
D7Kortregister över ritningar
D8Arkivförteckningar
D9Kortregister över skioptikonbilder
EInkomna handlingar
E1Allmän korrespondens
E2Seminarieuppsatser
E3Avhandlingar
E3ALicentiatavhandlingar
E3BDoktorsavhandlingar
E4Projektarbeten och examensarbeten
FHandlingar ordnade efter ämne
F1Handlingar rörande undervisningen
F1AÖvningsuppgifter
F1BFrågekort för tentamina
F1CSkrivningsformulär
F1DUndervisningsmaterial
F2Prefekternas handlingar
F3Månadsrapporter från verkstaden
F4Handlingar ang teleskop och instrument
F5Handlingar ang byggnader
F6Astronomiska observationer
F7Handlingar ang Kvistabergs Observatorium
F8Handlingar ang Uppsala Southern Station
F9Handlingar rörande forskningsprojekt
GRäkenskaper
G1Äldre räkenskaper
HStatistik ( finns ej )
JKartor och ritningar
J1Ritningar av teleskop, instrument och byggnader
KFotografier
K1Fotografiska observationsplåtar
K2Fotografier
K3Skioptikonbilder