Gamla Observatoriet (engelska)

Astronomins historia
vid Uppsala universitet

Celsiusobservatoriet (engelska)
Vid sidan av teologi och filosofi är astronomi sannolikt det äldsta undervisningsämnet vid Uppsala Universitet. Föreläsningsanteckningar i astronomi har bevarats från 1480-talet, endast några år efter universitetets grundande 1477. En gotlandsstudent, Olaus Johannis Gutho, studerade alla ämnen, inklusive astronomi, under sin vistelse vid universitetet åren 1477-1486, och hans noggranna föreläsningsanteckningar, samlade i 7 volymer, finns bevarade på Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva. De visar att undervisningen i astronomi grundades på Johannes de Sacroboscos bok "Libellus de sphaera" ("En liten bok om himmelssfärerna"). Sacrobosco (d. 1256) var professor i astronomi vid Parisuniversitetet under 1200-talets första hälft och hans bok var kurslitteratur i astronomi vid de flesta universitet ända fram till mitten av 1500-talet.

Den förste läraren i astronomi vars namn man känner är vadstenamunken Petrus Astronomus, som 1508-1509 föreläste om "himmelsgloben och dess cirklar". Han var konstruktör av Uppsala domkyrkas berömda astronomiska ur, som förstördes vid den stora stadsbranden 1702. Undervisningen bedrevs vid denna tid i domkapitelhuset, benämnt Academia Carolina, som låg vid domkyrkan med fasaden mot Riddartorget, mittemot dagens Värmlands nation och Juridicum. Även från den stora nedgångsperioden för universitetet, efter reformationen, finns bevarade föreläsningar i astronomi av Olov Luth. Han var egentligen teolog men undervisade också i astronomi, fortfarande med Sacroboscos bok som kurslitteratur.
Den förste, som med säkerhet, var innehavare av en professur i astronomi i Uppsala var Laurentius Paulinus Gothus, utnämnd 1593, efter restaureringen av universitetet. Han blev sedemera biskop i Strängnäs och avled som ärkebiskop 1646.

När Uppsala Universitet erhöll den stora donationen av Gustaf II Adolf, under 1624, vilken bestod av avkastningen av ett stort antal gårdar runt Uppsala, fick astronomiprofessuren som lön bl a avkastningen av gårdarna under Sunnersta herrgård. Denna donation möjliggjorde en konsolidering av verksamheten för hela universitetet och möjligheter till expansion.

Planer på att inrätta en observatioriebyggnad fanns redan under första hälften av 1600-talet och professorn i mekanik, Bengt Hedraeus, uppförde 1649 ett mindre observatorium på höjden av "Hundbacken", i hörnet av S:t Johannesgatan och Övre Slottsgatan. Hedraeus hade med medel från drottning Kristina byggt upp en instrumentverkstad och tillverkade själv sina instrument.
När Anders Spole utnämndes till professor i astronomi år 1679, lät han på sitt hus i hörnet av Svartbäcksgatan och Klostergränd uppföra ett observationstorn där det fanns ett antal instrument av olika storlekar, bl.a. en refraktor med en brännvidd av nästan 10m samt en stor kvadrant. Detta hus blev tillsammans med instrument och observationsjournaler förstörda vid den stora stadsbranden 1702.

Först år 1741 fick Uppsala sitt första egentliga observatorium genom den kände astronomiprofessorn Anders Celsius ansträngningar. Han hade genom sitt deltagande i gradmätningsexpeditionen till Torneå 1736 blivit så berömd att statsmakterna beviljade medel att bygga om ett medeltida hus i kvarteret S:t Per till astronomiskt observatorium. (Detta hus, Celsiushuset, finns ännu bevarat i dagens centrala Uppsala, med sin orientering efter det medeltida gatunätet, och en "Celsiusstaty" finns i närheten.) Under sin långa utländska resa, som han genomförde direkt efter sin professorsutnämning, hade han köpt in instrument som utgjorde den tidens frontlinje inom instrumenttekniken och Celsiusobservatoriet var sålunda ett modernt välutrustat observatorium för sin tid.

Vid slutet av 1700-talet var dock observatoriet relativt förfallet och med sin placering i stadens centrum, kringbyggt av höga hus, olämpligt för observationer. Först 1844 kunde man, genom insatser av den skicklige administratören och riksdagspolitikern, Gustaf Svanberg, professor i astronomi 1842-78, börja uppförandet av observatoriet vid den s.k. Spöbacken mellan Rackarberget och den gamla Fjärdingstullen. Området kallas numera för Observatorieparken. Observatoriet stod färdigt år 1853 och fick sitt första huvudinstrument, en 24 cm refraktor från firman Steinheil i München, 1860. Detta teleskop ersattes 1893 av den dubbelrefraktor, 36/33 cm, som fortfarande finns i observatoriets huvudkupol.

År 2000 flyttade den astronomiska institutionen till nya lokaler i Ångströmlaboratoriet och Svanbergs observatorium i Observatorieparken kallas numera Gamla observatoriet. Teleskopen i parken används dock fortfarande av amatörastronomer och för visningar för allmänheten.


En översikt av forskningen vid Svanbergobservatoriet:
Med den nya 24 cm refraktorn genomförde Herman Schultz under 1860- och 70-talen observationer av totalt 500 "nebulosor" vilka sedan kom att ingå i den berömda NGC-katalogen, "New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars", 1888. Eftersom detta var före fotografins införande i astronomin genomfördes dessa observationer helt visuellt och resultaten skrevs in i loggböcker med tillhörande tecknade skisser av objekten.
1888 blev Nils Dunér professor och han fortsatte sina, i Lund, påbörjade spektroskopiska observationer av solens rotationshastighet vid olika latituder vilket gav honom världsrykte som astrofysiker. Han blev också den som införde den fotografiska tekniken i Uppsala med den nya dubbelrefraktorn 1893, vilket innebar att de observerade objekten fotograferades på glasplåtar och att mätningarna gjordes på dessa. Dunér genomförde även spektroskopiska undersökningar av stjärnor, exempelvis när det gällde att konstatera förekomsten av kolväten i stjärnornas atmosfärer. År 1911 efterträddes Dunér av Östen Bergstrand, känd för sina mätningar av stjärnparallaxer (avstånden till stjärnor) och för teoretiska arbeten i celest mekanik. Bergstrand påbörjade även de stellarastronomiska arbeten, som sedan med stor framgång utvecklades under hans elev och efterträdare, Gunnar Malmquists professorstid 1939-59. Malmquists metoder att undersöka stjärnfördelningen i Vintergatan och de mörka stoftmolnens avstånd och absorption av ljus används nu vid observatorier världen runt, och de s.k. "Malmquistska relationerna" hör numera till grunderna i stellarstatistiken. 1959 efterträddes Malmquist av Erik Holmberg, vilken i Lund som elev till Knut Lundmark startat undersökningar av galaxer, deras utveckling och fördelning i rymden, och dessa undersökningar fortsattes sedan av hans medarbetare i Uppsala vilket resulterade bl.a. i den kända UGC-katalogen, "Uppsala General Catalogue of Galaxies" 1973.
År 1975 efterträddes Holmberg av Bengt Westerlund, tidigare chef för ESO - det europeiska sydobservatoriet (1969-75). Westerlund har främst studerat Vintergatans samt dess satellitgalaxer, de Magellanska molnens struktur och stjärninnehåll.
Bengt Gustafsson efterträdde Westerlund 1987 och är den nuvarande innehavaren av den gamla professorstjänsten vid universitetet, som nu betecknas som omfattande "teoretisk astrofysik". Hans forskning har främst omfattat teoretiska modeller för stjärnornas atmosfärer.
  • Gamla observatoriet  - uppsats i konsthistoria, 1999
  • UUÅ 1861-1959  - Uppsala universitets årsskrift: observatoriet
  • Uppsala astronomiska observatorium  -  Svenska Wikipedia
    Tillbaka till historiesidan på engelska

    Kuriosa:  Almanacka   Mirarna